top of page

Vedtekter for Bergen Maritimt Personellforum

Godkjent i ekstraordinær generalforsamling 04.05.2023

 

§ 1 Forumets navn

Bergen Maritimt Personellforum (BMPF).

 

§ 2 Formål

BMPF er en ideell organisasjon. Forumet skal bidra til å videreutvikle det faglige nivået for personell i rederieneslandorganisasjoner ved å arrangere informasjons og diskusjonsmøter. Videre skal forumet gjennom sosiale aktiviteter gi muligheter for nettverksbygging. BMPF forumet skal ikke være en fagforening.

 

§ 3 Juridisk person

Forumet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemskap tilbys personell i rederienes landorganisasjoner innenfor det geografiske området som dekkes av Bergen Rederiforening. Styret kan i tillegg invitere medlemmer fra andre virksomheter, offentlige eller private, som har særlig tilknytning til den maritime næringen.

 

§ 4.1 Statutter for utnevnelse av æresmedlemskap

Styret i BMPF kan en gang i året utnevne personer til æresmedlem i BMPF.

 

Tildeling av æresmedlemskap finner sted i foreningens styremøte og beslutningen skal være enstemmig. Æresmedlemskap tildeles den/de som gjennom et langvarig virke og engasjement1) har gjort en særskilt innsats for å påvirke BMPF og den maritime næring på en fremragende måte.

Æresmedlemmer betaler ikke års kontingent og har adgang til alle arrangementer i foreningens regi.

 

Æresmedlemskap gjelder for livstid.

 

1)Med langvarig virke og engasjement menes storparten av en yrkeskarriere eller flere års innsats. Utmerkelsen skal henge svært høyt og det kan gå flere år mellom hver gang et æresmedlem utnevnes.

§ 5 Arrangement

Det arrangeres 2-4 årlige medlemsmøter. Et dagseminar og et sommermøte avholdes første halvår. Generalforsamling avholdes i på høsten.

 

§ 6 Styret

Styret består av seks medlemmer og to varamedlemmer: Styreleder, Nestleder, kasserer, tre styremedlemmer samt to varamedlemer. Styret må være sammensatt av representanter fra minst tre ulike rederier.

Kun 1 av styremedlemmene kan komme fra en kommersiell aktør.

 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen består av alle stemmeberettigede medlemmer og avholdes en gang i året.

Følgende saker skal alltid fremlegges på Generalforsamlingen:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av møteleder og referent

- Beretning om forumets virksomhet siden forrige Generalforsamling

- Valg av styre

- Godkjenning av regnskap for det foregående år

- Vedtak av medlemsavgift

 

Styret og alle som har betalt medlemsavgift for det foregående år har tale-, forslags- og stemmerett. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når10% av medlemmene er tilstede. Fullmakter kan gis til medlemmer på

generalforsamling ved andre medlemmers fravær.

 

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i generalforsamling.

 

Andre avgjørelser gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet får det sittende styrets leder en ekstra stemme. Har ikke styret leder, bestemmer styret hvordan stemmen skal brukes.

 

§ 8 Medlemsavgift

Alle medlemmer betaler en årlig medlemsavgift fastsatt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Styreverv er ulønnet, likevel slik at styremedlemmer ikke betaler medlemsavgift.

 

§ 9 Oppløsning av forumet

Dersom BMPF besluttes oppløst skal gjenværende midler anvendes som følger:

-All utstående fordring skal dekkes

-Styret foreslår for Generalforsamlingen hvordan resterende midler skal anvendes.

 

§ 10 Signaturrett (2)

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett.

(2) Med signaturrett menes fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av forumet.

Link til Antitrustveiledning for BMPF

bottom of page